Hållbarhetsfokus

Hållbarhetsfokus i centrum för Hofgränd

Lägenheter på Hofgränd har ett tydligt hållbarhetsfokus, både vad gäller de tre huskropparna och omkringliggande ytor. Ambitionen är att se till en helhet som bygger på en samverkan mellan social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Bottenvåningarna är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade, genom att traditionella trappsteg vid entréerna till våra befintliga och intilliggande hus byggs bort. Dessutom ska hyresgästerna kunna ses och sitta ner tillsammans, både i en gemensamhetslokal och i utemiljöer för samvaro på den bilfria innergården.

Ekologisk hållbarhet

Innergården har inte några asfalterade gångar, utan grusgångar som samspelar med gräsytor och gör att belastningen på dagvattensystemet mindre. En annan ekologisk anpassning är en markant förbättrad källsortering, med sju olika sorteringskärl som grävs ner under marknivå.
Husfasaderna blir samtidigt hållbara genom att de, som några av de första exemplen i Norden, byggs av oxiderad Cortenplåt. I och med att fasadytorna hindras av genomrostning är de inte i behov av något miljöbelastande underhåll. Istället för att använda prefabricerade delar byggs väggar, stommar och trappor på plats, vilket höjer energi- och kostnadseffektiviteten. Energianvändningen beräknas till 80 kWh per kvadratmeter och år. Det är 50 kilowattimmar lägre än vad byggreglerna för flerbostadshus i Norrland kräver.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten tillvaratas genom att värdet ska motsvara produktionspriset när bygget står klart. Hofgränd ska behålla värdet över sin livslängd tack vare att det byggs av gedigna material. Det går även att se miljömässiga vinningar för Hofgränd i ett vidare perspektiv eftersom lägenhetsbyggande som förtätar centrum i Skellefteå bidrar till ett minskat bilberoende, vilket i förlängningen minskar klimatpåverkan.