Ordningsföreskrifter parkeringsplatser

Gemensamma bestämmelser

 • Parkera på anvisad plats utan att inkräkta på utrymmet för närstående bil.
 • Tillåten tomgångskörning högst en (1) minut.
 • Parkeringsplatsen får ej användas för annat ändamål än vad den är avsedd för.
 • Parkeringsplatsen får inte utan upplåtarens medgivande överlåtas, inskrivas eller uthyras i andra hand.
 • Fordonsvrak – Fordon, som är i sådant skick att det av upplåtaren bedöms vara fordonsvrak får inte förvaras uppställt på bilplatsen.
 • När hyresavtalet sägs upp är du som hyresgäst skyldig att lämna tillbaka ev. nycklar. Uteblivna nycklar debiteras tillsammans med byte av låscylinder.

Renhållning

För den gemensamma trivseln samt för miljöns skull så utfäster sig nyttjanderättsinnehavaren:

 • Att inte utföra målnings- och slipningsarbeten eller större reparationer av fordonet på bilplatsen.
 • Att inte utföra spolning eller tvättning av fordonet på bilplatsen.
 • Att tillse att olja, drivmedel eller dylikt spill tas om hand på ett miljövänligt sätt
 • Att själv ombesörja erforderlig renhållning, snöröjning och sandning av bilplatsen.

Parkeringsplats med eluttag för motorvärmare/kupévärmare

 • Endast lagenlig anslutningskontakt och kabel får användas.
 • Eluttaget får inte utan överenskommelse med upplåtaren användas för laddning av elbil. Kontakta Skebo i denna fråga.
 • Anmäl omedelbart åverkan eller observerad skada på eluttag eller utrustning till upplåtaren.

Parkeringsplats i garage

 • Inkörsporten och gångdörren till garaget skall stängas och låsas efter in- och utpassering.
 • Garageplatsen får ej nyttjas som förråd.
 • Det är inte tillåtet att göra ingrepp i garageportarna till enskilda garage eller montera egna lås.