Ordningsföreskrifter parkeringsplatser

Besöksparkeringar

 • Besöksparkeringar är endast till för besökare och får ej nyttjas av boende eller anställda i fastigheten.
 • Besökare får ej ställa upp husvagnar, husbilar eller släp på besöksparkeringar.

Gemensamma bestämmelser

 • Platser avser besiktad, skattad och körduglig bil.
 • Parkera på anvisad plats utan att inkräkta på utrymmet för närstående bil.
 • Tillåten tomgångskörning högst en (1) minut.
 • Parkeringsplatsen får ej utan upplåtaren/hyresvärdens medgivande överlåtas, inskrivas eller uthyras i andra hand.
 • Fordonsvrak - Fordon, som är i sådant skick att det av upplåtaren/hyresvärden bedöms vara fordonsvrak får inte förvaras uppställt på bilplatsen.
 • När hyresavtalet sägs upp blir du som nyttjanderättshavare/hyresgäst skyldig att lämna tillbaka ev. nycklar. Uteblivna nycklar debiteras tillsammans med byte av låscylinder.
 • Det åligger hyresgästen/nyttjanderättshavaren att teckna erforderlig brand- och stöldskyddsförsäkring för sitt fordon.

Det är inte tillåtet att;

 • På eller vid platsen förvara lösa saker eller andra anordningar av tillfällig eller beständig karaktär utan hyresvärdens/upplåtarens godkännade.
 • Använda uppställt fordon såsom bostad.
 • Förvara brandfarliga vätskor eller gas.

Renhållning

För den gemensamma trivseln samt för miljöns skull så utfäster sig nyttjanderättshavaren/hyresgästen:

 • Att inte utföra målnings- och slipningsarbeten eller större reparationer av fordonet på bilplatsen.
 • Att inte utföra spolning eller tvättning av fordonet på bilplatsen.
 • Att tillse att olja, drivmedel eller dylikt spill tas om hand på ett miljövänligt sätt
 • Att själv ombesörja erforderlig renhållning, snöröjning och sandning av bilplatsen.

Parkeringsplats med eluttag för motorvärmare/kupévärmare

 • Endast lagenlig anslutningskontakt och kabel får användas.
 • Eluttaget får inte utan överenskommelse med upplåtaren användas för laddning av elbil. Kontakta Skebo i denna fråga eller läs mer på Parkeringar - Skebo.
 • Anmäl omedelbart åverkan eller observerad skada på eluttag eller utrustning till upplåtaren/hyresvärden.

Parkeringsplats i garage

 • Inkörsporten och gångdörren till garaget skall stängas och låsas efter in- och utpassering.
 • Garageplatsen får ej nyttjas som förråd.
 • Det är inte tillåtet att göra ingrepp i garageportarna till enskilda garage eller montera egna lås.
 • Det är inte tillåtet att utöka, ändra eller reparera gargets el-dragning.
 • Elapparater med större sammanlagd effekt än 2 000 W får ej användas.
 • Eluttag i publika garage (parkeringshus) ska endast nyttjas av hyresvärden eller av hyresvärden anlitade personer.
 • Hyresgästen ansvarar för skada som uppstått inom garaget av hyresgästen själv, hyresgästens husmedlemmar eller av hyresgästen anlitade personer.